datum: 25 mei 2018
Privacyverklaring Systematic Vacuum – Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De geldende privacy wetgeving wordt door Systematic Vacuum in acht genomen in relatie tot het werken met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk met welke persoonsgegevens wij werken, waarvoor, op welke wijze en binnen welke kaders deze gegevens gebruikt worden. Wij realiseren ons de impact van het verstrekken van persoonsgegevens en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de informatie die wij ontvangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Systematic Vacuum verwerkt bepaalde persoonsgegevens van personen, omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens aan ons hebben verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Kamer van Koophandel-nummer en website.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met onze klanten en bedrijven/personen die in ons geïnteresseerd zijn. Wij communiceren via e-mail met nieuws over onze werkzaamheden, advies en portfolio. De gegevens worden alleen gebruikt binnen de kaders van het werkveld van Systematic Vacuum, zijn bij berichten aan meerdere personen tegelijk niet zichtbaar in de adressering van de e-mails en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben wij een zakelijke boekhouding met correspondentie met leveranciers en klanten in de vorm van offertes en facturen.

Bewaartermijn
In het kader van de geldende wetgeving is Systematic Vacuum aan wettelijke bewaartermijnen van de bedrijfsadministratie. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Voor de bedrijfsadministratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren. Wanneer iemand een verzoek indient om diens persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 4 weken ná het verzoek worden verwijderd, e.e.a. met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zover van toepassing.

Delen met derden
Systematic Vacuum gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, verstrekt deze gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend breder bekend maken met toestemming van de persoon in kwestie en als dit nodig is in het kader van de uitvoering van projecten in diens opdracht. Als logisch uitvloeisel van onze bedrijfsvoering hebben wij alleen voor de verwerking van de bedrijfsadministratie afspraken met een kleinschalig administratiekantoor waarmee een verwerkingsovereenkomst gesloten is. Wij werken verder niet samen met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.

Beveiliging
Systematic Vacuum neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Gegevensbeschermingsbeleid
Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.
Doel gegevensverwerking:
1. informatieverstrekking nieuws over producten en portfolio
2. offertes en facturatie

Gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van:
– medewerkers van Systematic Vacuum,
– personen/bedrijven die geïnteresseerd zijn in Systematic Vacuum,
– leveranciers/klanten in het kader van de bedrijfsvoering van Systematic Vacuum

Categorieën persoonsgegevens:
– naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, website, KvK-nummer en IBAN.

Termijn waarop we de gegevens wijzigen/wissen:
– na wijziging/afmelding door personen zelf, verwerking binnen 4 weken
– conform de wettelijke bewaartermijnen voor bedrijfsadministratie

Gebruik van cookies:
– Systematic Vacuum gebruikt geen technische en functionele cookies

Rechten van betrokkenen
Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Men kan hiervoor een verzoek indienen gericht aan Bonne Heeringa via e-mail info@systematicvacuum.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Op de website www.systematicvacuum.nl is altijd de meest actuele versie van de Privacyverklaring van Systematic Vacuum te zien.

Klachten
In het geval er klachten zijn over het hanteren van het privacybeleid kan men zich tot ons wenden via e-mail info@systematicvacuum.nl of tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, via faxnummer 070-3811301 of e-mailadres mail@cbpweb.nl.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp.
Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar via info@systematicvacuum.nl.
Systematic Vacuum
Woerden, 25-05-2018