Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Indigo B.V., Woerden

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer nadrukkelijk van de hand gewezen.
  2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   – opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
   – opdrachtgever: degenen tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht.
  3. Alle aanbiedingen- daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door de opdrachtgever.
  4. Een aanvaarding van de aanbieding van opdrachtnemer, als bedoeld in artikel 1.3, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die opdrachtnemer niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van deze aanbieding afwijkt.
  5. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Prijzen
  1. Alle prijzen in de door opdrachtnemer genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.3, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.
  2. Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
  3. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering affabriek (EXW) volgens de Incoterms geldend op de datum van de aanbieding.
 3. Levertijd uitvoering der werkzaamheden
  1. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Evenmin kan opdrachtgever ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij opdrachtnemer inmiddels gebruik heeft gemaakt van hun rechten door de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat opdrachtnemer recht op schadevergoeding onverlet.
  3. De door opdrachtnemer gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Opdrachtgever die van mening is dat de prestatie van opdrachtnemer niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht opdrachtnemer – op straffe van verval van rechten – binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd, c.q. had kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.
  4. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van eventuele montage- /installatieverplichtingen.
 4. Risico
  1. Het risico van de door opdrachtnemer geleverde goederen gaat over op opdrachtgever op het moment van levering volgens de overeengekomen Incoterm geldend op het moment van de aanbieding. Indien geen Incoterm overeengekomen is, gaat het risico over op opdrachtgever op het moment van levering volgens de Incoterm af fabriek (EXW).
  2. Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op opdrachtnemer terrein t.b.v. opdrachtgever zijn afgezonderd.
 5. Overmacht
  1. Omstandigheden buiten de wil van en/of toedoen van de opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van opdrachtnemer gevergd kan worden ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, geven opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden o.a.: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van opdrachtnemer, terrorisme, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in opdrachtnemer bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil van opdrachtnemers toedoen ontstaan.
 6. Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 omschreven garantieverplichtingen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor opdrachtgever uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien . tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van opdrachtnemer.Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoedign van schade.
 7. Garantie
  1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel 3 lid 4zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking van slecht materiaal.
  2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 3 lid 4 zijn verstreken.
  3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van de demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na levering volgens artikel 3 lid 4 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2 zodra 18 maanden zijn verstreken.
  4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
  5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
  6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;b. normale slijtage;c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;

   d. de toepassing van enig onderhoudsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

   e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

   f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

   g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

  7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
  8. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van de opdrachtnemer.
  9. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
  1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht en eigendom voor van alle door opdrachtnemer geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door opdrachtnemer in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
  2. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht plaats van de goederen.
  3. Indien en voor zover door opdrachtnemer geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan opdrachtnemer de eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden, is opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt opdrachtnemer, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door opdrachtgever daartoe gemachtigd onze goederen terug te nemen en is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd opdrachtnemer recht om van de opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
  4. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever hebben wij het in lid 3 omschreven recht
  5. Opdrachtgever is gerechtigd de door opdrachtnemer geleverde goederen waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van opdrachtnemer door te verkopen, echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij opdrachtgever hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
  6. Opdrachtgever is verplicht op opdrachtnemer eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door opdrachtnemer geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen.Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd opdrachtnemer recht op schadevergoeding.
  7. Het is opdrachtgever verboden op de door opdrachtnemer geleverde zaken – ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn – een vuist – of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen
  8. Wij zullen steeds – zolang het gekocht en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen.Indien sprake is van een opdrachtnemer consumentenkoop in de zin van artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
  9. Zolang de in lid.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd opdrachtnemer recht op nakoming en/of schadevergoeding.
 9. Betaling
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, zoals in art. 6: 119a BW en art. 6: 120 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met 3 procentpunten per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
  3. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de opdrachtnemer toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven.Voorts is opdrachtgever dan gehouden opdrachtnemer te vergoeden alle kosten die opdrachtnemer dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen:a) Alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten;b) de kosten van faillissementsaanvrage;

   c) de opslagkosten in geval van opschorting van levering.

 10. Compensatie/verrekening/opschorting
  1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn
  2. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
  3. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het betreft een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 11. Geschillen
  1. Alle geschillen, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, welke mochten voortvloeien uit de door opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.
  2. Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht binnen één maand nadat wij opdrachtnemer schriftelijk jegens hem op het in dit artikel bepaalde hebben beroepen, voor beslissing van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen
 12. Nederlands recht van toepassing
  • Op alle door opdrachtnemer verrichte handelingen waaronder door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.